VERDIEN I GUDS ØYNE

Hvor mye er et menneske verdt? Spør du en farmasøyt, vil han kanskje svare at de stoffer et menneske er sammensatt av, kan du få kjøpt på apoteket for 100 kroner. En livsforsikringsagent vil anslå verdien av et menneskeliv til 300 000,- kroner, mens en mor vil si at hennes barn er verdt hennes eget liv.  Alt er relativt. Enkelte politikere vil nøle med å svare. Det kommer an på. Bare du er født, har du en viss verdi, hevder noen. Du er mest verdt hvis du er ung, frisk og arbeidsdyktig. Det er brutalt å si det, men i velstands-Norge er menneskeverdet gradert. Etter vår iver etter å skape enda bedre livsvilkår for de vellykkede i samfunnet, står vi i fare for å frata de funksjonshemmede, syke og gamle den verdi de har som mennesker.

Hvor mye er et menneske verdt? Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil eller lyte. (1.Pet.1,18-19)

Gud verdsetter oss uendelig høyt. Visst er det sant at menneskelivet er som gresset, som står i dag og kastes i ovnen i morgen. Både sykdom, død og forgjengelighet vitner om det. Men Guds ord sier at mennesket er en levende sjel som er skapt til å leve sammen med Gud i all evighet. Vi er skapt i Hans bilde, og David sier at vi er gjort lite ringere enn Gud.

Men hvordan skal vi få visshet om at vi er på den rette siden? Når vi står ansikt til ansikt med Guds krav, blir det klart at alle mennesker står under den samme dom: Du er skyldig! For menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Og Loven sier alltid: Skaff deg et nytt hjerte!  Lev  hellig! Gjør godt!

Men det som var umulig for Loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. (Rom.8,3) Evangeliet sier: Du får et nytt hjerte! Så ser vi at den som vil følge Jesus, må begynne ved nådens trone. Og all kristen forkynnelse må ta sitt utgangspunkt i Guds gave til oss.

Jesus vil ikke ta fra oss gledene i livet, men han vil også bære oss gjennom de vonde dagene. Det er egentlig stikk i strid med all menneskelig fornuft når mange Kristus-vitner i dag gir avkall på frihet, arbeid, lønn og gode dager på grunn av troskap mot kallet. Jeg leste om en etiopisk kirkeleder som var fengslet fordi han forkynte evangeliet med stor frimodighet. Også hans medfanger fikk høre det glade budskap. Men hjemme satt kone og ni barn i fattigdom og nød. Det Norske Misjonsselskap fikk nemlig ikke lov til å lønne prestens familie når han ikke var i arbeid. Vissheten om dette var for ham en hardere straff enn fysisk og psykisk tortur. Men vitnesbyrdet kunne ingen stoppe!

Hvert eneste menneske på denne jord har uendelig verdi for Gud. Derfor må den som har funnet skatten, være lydig når Han kaller. Jesu kjærlighet og nåde er så dyrebar at alle mennesker må få høre evangeliet mens det ennå er dag!

Posted in Andakter | Leave a comment

GUDS LØFTER ER EVIGE

”Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast”, synger vi i en kjent og kjær sang. Og visst tror vi på Guds løfter. Vi synger om det, og vi vitner om det. Men når det røyner på – når vi blir satt på prøve, hender det at løftene blir borte for oss. Abraham skulle være alle troendes forbilde. Han kjente Guds løfter, og han holdt fast på løftene også den dagen han ble bedt om å ofre sin kjære sønn.

Noah fikk også et løfte, og det fikk betydning for alle levende skapninger til alle tider. Regnbuen skulle være en påminnelse for Gud og et tegn for Noah og hans etterkommere, et synlig bevis på Guds evige løfte:

Jeg setter min bue i skyene;

og den skal være et tegn på pakten

mellom meg og jorden.

Hele fortellingen om Guds pakt med Noah kan vi lese om i 1.Mos. 9.

Løfter finner vi mange av i Bibelen. En eldre mann som hadde lest Bibelen flere ganger fra perm til perm, bestemte seg for å lete etter løftene i Guds ord. Han startet i 1. Mosebok, og med en grønn penn skulle han streke under hvert eneste løfte han fant. Da han omsider var ferdig med siste kapittel i Johannes` Åpenbaring, var det mye grønt i denne Bibelen. Bare prøv selv! Det finnes knapt en side i Skriften uten et løfte.

Hvorfor har vi da så lett for å bli mismodige, engstelige og fulle av bekymring? Det står ikke på Gud. Han er trofast og rettferdig, og han vil stå ved sine løfter til evig tid. Men vår tro er ofte for svak til å ta Gud på ordet. Vi hører og leser, og kanskje vi også forstår det som står skrevet, men vi makter ikke å gripe og holde fast på det vi har fått.

Jeg har hørt om barn som setter fram en ekstra stol når de skal ha selskap og dekker på til en gjest ekstra. De har hørt på søndagsskolen at Jesus er midt iblant oss når to eller tre er samlet i Hans navn. Det løftet vil de tro helt bokstavelig. På den måten blir den tomme stolen en påminnelse om Jesu nærvær.

Vi leste i 1. Mosebok om regnbuen som skal peke på Guds evige løfte. Ja, det er egentlig sterkere enn det. Regnbuen skal være et tegn på den pakt Gud har sluttet med Noah og hans etterkommere. Og her er det ikke snakk om en tosidig avtale mellom to parter. Vi ser at Noah synder på det groveste kort tid etter dette, men Gud vil likevel ikke trekke sitt løfte tilbake. Noah får begynne på nytt. Han ser regnbuen og vet da med sikkerhet at Gud tilgir og frelser. Hos Gud finnes ikke forandring eller skiftende skygge. Er vi troløse, er Han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Det som Noah, Abraham og Moses fikk se et glimt av i den gamle pakts tid, det er vår eiendom fullt og helt i troen på Jesus. Paulus har beskrevet sammenhengen i 2.Kor.1,20:  For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham, i Jesus Kristus.

Neste gang vi ser regnbuen, så la oss ha et åndelig perspektiv! Vitenskapen kan fortelle at fargene skyldes lysbryting i regndråpene, og det er jo en sannhet ingen kan betvile. Men samtidig er regnbuen et ord fra Gud: ”Aldri mer skal alt liv ødelegges”, sier Gud. ”Jeg skal minnes den pakten som alltid skal bestå mellom Gud og hver levende skapning.” Alltid!

Posted in Andakter | Leave a comment

ETTERLYST:JESUS

For et år siden hadde Bjørn Eidsvåg en forestilling han kalte «Etterlyst:Jesus». Det er over 2000 år siden Jesus levde her på jord – i et land med en helt annen kultur enn vår. Da er det ikke underlig at denne mannen fra Nasaret blir oppfattet og tolket på ulike måter. Hvilken Jesus trenger vi i dag? Kanskje de fleste av oss har et svar, men vi gjør på en måte Jesus liten dersom vi kommer med ferdigtygde løsninger.

Jesus lar seg heller ikke plassere i våre tankebokser. Jeg tror det er mange i vår tid som etterlyser Jesus, men da må vi vokte oss for å presentere våre A4-løsninger. Også Bibelen lar oss bli kjent med ulike mennesker med forskjellige forutsetninger. Paulus opplevde en radikal omvendelse etter møtet med Jesus i det kraftige lyset. Bare Peter, Jakob og Johannes fikk se Guds herlighet. Røveren på korset fikk et direkte møte med Jesus kort tid før han døde på korset. På grunn av menneskefrykt kom Nikodemus til Jesus om natten. Det er liten grunn til å tro at Jesus har en annen strategi i 2018. Han lar seg finne av alle som søker ham.

Noen blir omvendt på et tradisjonelt bedehusmøte. Andre studerer Bibelen gjennom et langt liv før bitene faller på plass.

Posted in Andakter | Leave a comment

EN FAST GRUNNVOLL

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (Hebr.13,8)

Flere teologistudenter har i det siste stått fram i media for å kunngjøre at korset ikke er så viktig for deres tro. Hva slags Jesus ønsker de da å formidle? Det er sant at Jesus er et stort forbilde og et ideal vi gjerne kan prøve å etterligne. Men den Jesus Messias vi møter i Bibelen, er framfor alt vår Frelser og Forsoner. Han er det Guds Lam som bærer bort vår synd. Uten forsoningen hadde vi fortsatt vært utestengt fra Guds rike.

Evangeliet er en gåte og et under som ingen fullt ut kan fatte. Tenk at vi ble utvalgt i Kristus før verden var til! Det er dette som gjør frelsen så grunnfast og helt av nåde.

Forfatteren av Hebreerbrevet minner om at vi ikke må glemme lederne i menigheten. Hvorfor er det så viktig? Fordi de levde av ordet om forsoningen og døde i troen på Jesus.

Vi lever i en verden der det er vanskelig å finne trygghet og stabilitet. Vi får kanskje helseproblemer, og mange av våre venner blir borte. Hvem skal vi da gå til?

Vi vet at alle ting tjener den til gode som elsker Gud, og han har ikke noe høyere ønske enn å være der for sine barn. Og når ting blir innviklet og vanskelig å forstå, skal vi huske at ikke engang dåren skal fare vill.

Posted in Andakter | Leave a comment

EN FRED SOM SKAPER FRED

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i! (Luk.2,14)

Hva slags fred var det Jesus proklamerte? Var det fravær av krig? En slik fred fikk han aldri oppleve, og i alle generasjoner har kamphandlinger og krigsfrykt vært en del av livet.

Kan det ha vært fravær av støy og bråk? I perioder er det godt å «skru ned lyden» og nyte stillheten. Likevel ligger Guds fred på et helt annet nivå.

Ingenting tærer vel mer på humør og tiltakslyst enn det å ha en uoppgjort sak med et annet menneske. Kanskje tviholder begge på sin rett, og da er ikke mulighetene for forsoning så gode.

Mer alvorlig er det å leve med uoppgjort synd. Vi kan nok i det lengste glatte over og unnskylde våre feilsteg, mens Guds lys vil før eller siden avsløre oss. Som mennesker er vi i utgangspunktet utestengt fra samfunn med Gud.

Shalom heter ordet fred på hebraisk – og det betyr oppgjort og betalt. Fred betyr at ingen skylder den andre noe. Det var den freden Gud stiftet da han gav sin sønn på korset og betalte vår skyld og gjorde opp vår synd. Sann fred begynner alltid på Golgata.

Det er viktig å understreke at den som har fred med Gud i troen på Jesus, har del i det evige livet. Det er Evangeliet! Men samtidig ønsker Gud å gi oss mer. En levende tro forutsetter at Guds gave til oss føres videre til våre medmennesker. Jesus sa at vi skal elske Herren av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv.

Gud vil at hans fred skal strømme gjennom oss til våre medmennesker. Det er en viktig og vanskelig oppgave å skape forsoning mellom mennesker som lever i strid og konflikt. Men vårt kall er først av alt å vise våre medmennesker veien til Jesus Kristus – han som er den eneste kilde til sann fred! For han er vår fred. (Ef.2,14)

Posted in Andakter | Leave a comment

VÅG Å STÅ SOM DANIEL

Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige, vi har veket av fra dine bud og lover. (Dan.9,5)

Vi. Slik skriver denne hellige mann som er bortført fra sitt fedreland og nå sitter som fange i Babylon. Daniel har berget med seg en skriftrull fra profeten Jeremia. Han har studert og bedt og studert igjen, og i Skriften finner han profetien om fangenskapet. Det skal vare i 70 år, og så skal folket få vende tilbake til hjemlandet – og til den hellige by Jerusalem. Og disse løftene blir den grunn som gir israelittene mot og utholdenhet. Og kanskje dette var det første vi skulle lære av Daniel: De bortførte roper ikke først om utfrielse, nei, de går inn i dyp syndserkjennelse. Ikke kongens store synder, ikke hedningenes ugudelighet, nei, det er egne synder som på denne måten bæres fram for Gud. Det er også her vi som troende må begynne hver dag: Først den daglige omvendelse med syndsbekjennelse – og så tilgivelse og nytt liv.

Den persiske kong Dareios hadde funnet ut at jødegutten Daniel var en han kunne stole på, og derfor fikk Daniel og de to vennene hans stadig større lederansvar i det store landet. Men misunnelse – her som andre steder – førte til at rådsherrene og stattholderne ønsket å fjerne de tre jødeguttene. Det ble kunngjort at alle som i løpet av tretti dager ble funnet i tilbedelse av noen annen Gud enn landets konge, skulle kastes i løvehulen. Men Daniels frimodighet sto fast. Vi merker oss hans åpne vinduer mot Jerusalem. Daniel kunne godt ha holdt sin tro for seg selv i løpet av disse tretti dagene. Men han heiste flagget til topps selv om han visste at det stod om liv eller død. Hvordan er det med oss som kristne i det frie Norge? Ville vi seire i en slik krise?

Dan.10,12: Så sa han til meg: ”Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt, og på grunn av dine ord er jeg kommet.”

Daniel og hans venner hadde vært tre uker i bønn nede ved elvebredden før svaret kom. Men de blir fortalt at fra den aller første bønnestund var bønnene hørt. Ved dette ønsker Jesus i dag å undervise oss, lære oss at noen ganger må han drøye med svaret. Vi kjenner ikke alltid til grunnene, og kanskje vi aldri får vite det. Men Jesus ønsker å lære oss noe om uavlatelig bønn. Det ligger en stor trøst i dette. Hva svaret enn blir, så skal vi vite at Gud fra første minutt har fanget inn våre bønnerop. Og vi skal også vite at våre bønner setter noe i bevegelse i den åndelige verden. Ting begynner å skje! Er det frelse for våre kjære vi ber om, er det kanskje nødvendig med forberedelser som kan strekke seg over måneder og år, ja, kanskje et helt liv. Men Gud har hørt vår bønn, og han vil svare i sin time.

Daniel hadde mot til å gå mot strømmen – fordi han hadde en fullkommen tillit til Guds løfter. I boka ”Haugtussa” forteller Garborg om djevelen som holder konfirmasjon. Han spør: ”Hva er det første bud?” Og en av konfirmantene svarer: ”Vær som de andre i all din ferd.”      Ønsker du å leve med Gud, må du ofte våge å gå andre veier enn denne verdens barn. Du må prege tida, ellers vil tida prege deg. Men dette er det ingen av oss som makter i egen kraft. Det gjorde heller ikke Daniel. Hans hemmelighet var den uavbrutte kontakten med Gud –tre ganger om dagen med åpne vinduer mot Jerusalem!

Posted in Andakter | Leave a comment

ALT HAN HAR GJORT, ER GODT

Siden drog han igjen bort fra landet omkring Tyrus, og tok veien gjennom Sidon og Dekapolis-landet og kom til Galilea-sjøen. Her førte de til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de bad ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og rørte ved tungen hans, løftet blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: ”Effata!” – det betyr: ”Lukk deg opp!”            Da ble ørene hans åpnet, og tungen ble løst, så han talte rent. Jesus påla dem at de ikke skulle fortelle det til noen; men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: ”Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.” (Mark.7,31-37)

Det er en klang av skapelse i denne fortellingen. Bibelens første kapittel forteller om begynnelsen – da Gud skapte alt ved sitt Ord. Og Gud var fornøyd med sin gjerning.           Gud så at det var godt.

Mange nekter å tro på underet. Naturlovene kan ikke settes til side, blir det sagt. Det som skjer, har alltid en naturlig forklaring. Men hvem var det som gjorde vann til vin, som helbredet syke, stilte stormen og mettet 5000? Det var Guds egen Sønn – han som var med da alt ble skapt. Han som kunne si ”det bli lys!” da det store mørke lå over havdypet, han kunne også si ”lukk deg opp” til den døvstumme. Og folk ble overveldet og forundret og sa: Alt han har gjort, er godt. Og hendelsen må ha gjort et mektig inntrykk på alle – også på evangelisten Markus. Vi vet at Det nye testamentet først ble skrevet på gresk, men Markus gjengir Jesu egne ord på aramaisk: ”Effata!” Klangen og selve ordet har satt seg fast hos vitnene. De glemte det aldri!

Det skjedde et virkelig under denne dagen ved Gennesaretsjøen. Noen som hadde omsorg for den døvstumme, førte den ulykkelige mannen til Jesus. Og det ble hans redning. Jesus tok mannen bort fra mengden, leste vi. Og slik gjør Jesus ofte i dag også. Han vil tale med den enkelte. Gjennom sykdom eller sorg har mange fått oppleve at de ble tatt til side, men nettopp i den ensomme stillheten kom Gud nær. Og da kan det skje et under som er større enn helbredelsen. Jesu jordiske gjerning viser at hadde omsorg for mennesker med ulike plager og sykdommer. Gud står aldri bak sykdom og lidelse. Alt han har gjort, er godt, og han ønsker det beste for alle sine barn. Men det er noe som er større og viktigere enn helse, og det er frelse. Derfor kan vi under alle omstendigheter slutte oss til det løftet menigheten i Roma fikk i brevet fra Paulus: Vi vet at alle ting tjener til gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. (Rom.8,28)

Den begeistrede folkemengden vi har lest om, var nok ikke klar over rekkevidden av det de så. De hadde sett et under. Jesus hadde rørt ved et menneske slik at livet ble nytt. Vi vet ikke hvordan det gikk med den døvstumme videre i livet. Han kunne både høre og snakke. Kanskje han også ble en av Jesu etterfølgere – en hedning som forkynte Evangeliet for sine landsmenn. Men det er ikke sikkert at veien alltid gikk rett fram. Det ble vel både krokveier og bratte kneiker. Men veien hadde fått en ny retning. Og det er det som skjer med alle som overlater sin nød til Jesus. Det kan hende vi må bære noe tungt med oss resten av veistykket, men han vil alltid gå med oss, og om nødvendig vil han bære oss. Og når veien ender, kan vi stemme med i sangen som lød ved Gennesaretsjøen: Alt han har gjort, er godt!

Posted in Andakter | Leave a comment

OPPDRAGET HAR HAST!

I Apostlenes gjerninger 1,8 leser vi : Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.

Her ser vi misjonsoppdraget i hele sin bredde, og vi lærer også en viktig sannhet om sammenhengen mellom misjon hjemme og ute. Tidligere kretssekretær Henry Giske snakket om at misjonen kan deles opp i tre ulike nivåer – som likevel er tre sider av samme sak: Det er for det første den innerste misjon, så er det indremisjon og ytremisjon. Og i verset fra Apostlenes gjerninger finner vi alle tre dimensjoner: ”Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere” – det er den innerste misjon som gjelder vårt personlige trosliv. ”Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea” – det er en form for indremisjon. Og endelig – ”i Samaria og like til jordens ender” – her tenker Jesus på ytremisjon. Vi kunne godt lese Israelsmisjon og innvandrerarbeid ut av dette verset. Men det vi må merke oss først, er den indre dynamikken i misjonsoppdraget. Rekkefølgen er aldri tilfeldig i Guds rike. Den som reiser ut som misjonær på grunnlag av eventyrlyst eller misjonsinteresse, vil gå tørr i løpet av kort tid. Og den som har gått på evangeliseringskurs og tror at gode metoder er nok for å omvende mennesker, vil komme ned på jorda ganske fort. Nei, det må alltid begynne med det Henry Giske kalte ”den innerste misjon”. Alt arbeid i Guds rike starter i stillhet på kne for Gud. ”Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere”. Gud har en tjeneste for alle sine barn. Men det er Han som både kaller og utruster.

Jesus var utsendt for å bringe evangeliet videre til alle byer og steder i Israel. Derfor kunne han ikke stoppe. Paulus fikk som den første et utvidet virkeområde. Nå skulle evangeliet over grensene til nye mennesker og folkeslag. Og i 2000 år har nye mennesker fått kallet og vært lydige. Da grev Zinsendorf var blitt en kristen, sa han: ”Nå er det land mitt fedreland som trenger evangeliet mest.”

For et Guds barn må det alltid være ro og uro på samme tid. Ro, fordi frelsen i Jesus er alt jeg trenger for å eie fred med Gud. Uro, fordi så mange mennesker lever uten Gud og uten håp i verden. Det er denne dobbeltheten som kjennetegner kristne med misjonssinn. Den eldste sønnen i Lukas 15 er et forferdelig bilde på et barn som mangler dette sinn. Han var hjemme hos sin far og hadde det godt. Men han manglet totalt den uro hans far følte på dag og natt fordi den yngste sønnen var borte. Og fordi han ikke hadde kjent uroen og angsten, kjente han heller ikke glede da broren kom hjem.

I dag har vi brødre og søstre i landet langt borte. Og vi kan være sikre på at vår himmelske Far speider med lengsel etter de bortkomne sønner og døtre. Hvor er vår uro for alle disse millioner som lever og dør uten en eneste gang å få høre Jesu navn nevnt? Vi som kaller oss med Jesu navn, har et oppdrag som ingen andre kan utføre!

Men hvordan kan vi vite hva Gud vil bruke oss til? De fleste av oss må nøye oss med en ledelse som bare rekker noen skritt fram. Men det er nok. Vi må være lydige som Paulus, selv om oppdraget virker både uoverkommelig og smertefullt. Det var Gud som begynte en god gjerning i oss. Han vil også fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.

Bare den som selv er tilgitt, kan elske mye. Her tror jeg noe av hemmeligheten ligger. Når troen blir rutine,vil også tjenesten bli et ork. Men den som på nytt får se sin egen synd speilet i Guds lov og samtidig ved Den Hellige Ånd kan tro seg tilgitt for Jesu skyld, har også en skatt å dele med andre. Og dette oppdraget har hast!

Posted in Andakter | Leave a comment

JEG VIL LYTTE ETTER LYDEN AV HANS TRINN

Hva kan skje når vi sover? «Mens alle sov, kom fienden og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei.» (Matt.13,25)

Hvordan kan vi holde oss våkne? Et personlig forhold til Jesus vil hindre oss i å sovne. «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» (Joh.10,14) Men når livet er krevende, risikerer vi likevel å sovne. I Getsemane ble disiplene satt på prøve. Han hadde bedt dem å våke, men de holdt ikke ut så mye som en time.

På det menneskelige plan ser vi at mennesker vi sjelden har kontakt med, gradvis kommer i «gråsonen» – også de som før har vært våre venner. Slik er det også i Guds rike. Bibel og bønn er det sterkeste vern mot sløvhet og frafall, og det vil hjelpe oss til å være våkne og leve i forventning.

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. (Hebr.12,1-2)

Har vi ikke alle erfart at det er lettere å holde seg våken når vi venter på noen vi er glad i?

Posted in Andakter | Leave a comment

TRO ER Å HVILE I GUD

Da misjonær Paton skulle oversette det Nye Testamente for folket på Ny-Hebridene, fant han ikke noe dekkende ord for tro. En innfødt kom en dag sliten hjem etter en lang tur. Han kastet seg ned i en dyp stol og sa: Her hviler jeg med hele min personlige vekt. Denne setningen ble brukt til å illustrere tro for dette folket.

Og finner ikke også vi her noe av troens hemmelighet? Vår tro er sannelig ikke av en slik kvalitet at «vi kan hvile der med hele vår personlige vekt». Men Kristus kan vi holde fast ved inntil enden. Han er troens faste grunnvoll.

Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. (1.Kor.3,11)

Det er ikke likegyldig hvordan vi stiller oss til denne grunnvollen. Vi kan velge å forkaste – og vi kan velge å ta imot. Men dypest sett hadde alle våre valg – også omvendelsen – vært uten verdi dersom ikke Gud hadde valgt først.

Etter syndefallet står det at Herren angret at han hadde skapt menneskene på jorden. Og Gud var i sin fulle rett til å utrydde alt levende, for ondskapen var stor på jorden.

Men takk og lov – Gud valgte nåde istedenfor rett! Noah bygde et alter, og da Gud kjente duften fra brennofferalteret, tenkte han med seg selv: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld; for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort det.» (1.Mos.8,21)

Slik er alle våre valg et tilsvar til Guds nåde. Den «dype stolen» står der. Det er troens grunnlag. Der kan vi legge oss med «hele vår personlige vekt.» Det er troens vesen.

Posted in Andakter | Leave a comment