LIVSLANG LÆRING I BØNNESKOLEN

20100216Kan vi påvirke Gud med våre bønner ? Ja – og nei. Her møter vi et av troens mange paradokser. Be, så skal dere få, sa Jesus, og Bibelen inneholder mange beretninger om troende mennesker som bad konkret, og fikk. Det fortelles om profeten Elia at han bad til Gud om at det ikke måtte regne over landet. Og på 3 år og 6 måneder falt det ikke regn. Så bad han på nytt, og himmelen gav regn, og jorden bar igjen sin grøde. Troens bønn skal hjelpe den syke, skriver Jakob i sitt brev. Og denne sannheten må vi holde fast på. Bønn er en virkelig kraftkilde som vi er kalt til å øse av !

Men samtidig heter det i Fader vår (Matt.6,6-13) : Skje din vilje ! Jesus bad ofte – både alene og sammen med sine venner, men fra Getsemane-kampen vet vi at nettopp denne bønn gikk foran alle hans egne begjæringer og ønsker : Skje din vilje ! Ikke som jeg vil, men som du vil !

Kristen bønn er ikke noen form for magi der vi kan påtvinge Gud våre ønsker. Men Gud har knyttet store løfter til bønn og forbønn i Jesu navn, og han har sagt at vi kan komme fram for hans trone med alt det vi har på hjertet. I denne spenningen må bønnelivet utkjempes.

Be uavlatelig, sier Skriften. Og som kristne vet vi at nettopp her ligger nøkkelen til et rikt åndelig liv. Men så kan det være perioder i livet da vi ikke makter å be. Det kan være sykdom eller harde prøvelser som gjør oss så trette og deprimerte at vi bare kan sukke til Gud :         Kjære himmelske Far ! Husk på alle de bønner jeg har bedt før, og hør på alle som ber for meg nå ! I slike tider er det en særlig trøst for oss å vite at Jesus ber for alle sine barn, ja, forbønn ved Faderens høyre hånd er den viktigste tjeneste Jesus utfører akkurat nå.

Og han som vil at alle mennesker skal bli frelst, har bare ett bønneemne når han ber for de ufrelste, og det er at de skal gi opp sin motstand og vende om til Gud.

I bønneskolen blir vi aldri utlært. Og det vi kan si om bønn i løpet av en kort andakt, er bare som en liten dråpe i det store havet. Men kanskje første leksjon i denne skolen rett og slett er stillhet. Det eneste vi kan gjøre, er å komme med tomme hender og en lengsel etter at Gud må komme med sin nåde og sine gaver.

Her er det virkelig snakk om livslang læring. Som nyfrelste og brennende ber vi gjerne mye og lenge. Og så tenker vi kanskje at Gud vil gi oss litt av det vi har bedt om. Gud er ikke slik. Han gir oss mer ! Det var en sannhet Paulus ville dele med efeserne, og som han gjennom Guds ord deler med oss : Han som virker i oss med sin kraft,  kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår ! (Ef.3,20)

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply