HAN VIL GJERNE VISE MISKUNN

20101219Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. (Mika 7,18-19)

Det viktigste spørsmål for livet og evigheten lyder slik: Hvem er rettferdig? De som var med i det strenge farisèerpartiet på Jesu tid, hadde vel sitt på det tørre? Ja, farisèerne var på mange måter gode mennesker som fortjente både ære og takk. De gav tiende av alt de eide, feiret sabbaten til punkt og prikke etter Guds lov og ville heller gå i døden enn å fornekte den hellige skrift. Jeg tror vi hadde hatt en bedre verden om flere av oss hadde lignet litt på farisèerne. Det er viktigere enn noen gang før at Guds lov blir forkynt klart og utvetydig, for i dag er det mange som famler i mørke etter et fast holdepunkt i livet. Loven med sitt klare ”du skal” og ”du skal ikke” er jo ikke gitt for at det skal bli vanskelig å leve. Sannheten er det stikk motsatte. Gjennom sin Lov vil Gud lære oss å leve det gode liv.

Men hvorfor var Jesus da så ofte opptatt med å sette farisèerne på plass? ”Tollere og skjøger kommer før inn i Guds rike enn dere”, sa han en gang. Hvem kan da bli frelst? Det Jesus ønsker å rope ut gang på gang, er det som går som en rød tråd gjennom hele Det nye testamentet, det er budskapet om at gjerningenes vei til frelse har spilt fallitt. Jeg gjør så godt jeg kan, sier du kanskje. Jeg er ikke verre enn andre. Det er ikke nok, sier Guds ord. Om du selger alt du eier og gir det til de fattige, om du legger deg på spikermatter eller går til Jerusalem – det er ikke nok!

Men så sier Evangeliet – og her kommer det som skiller kristendommen fra alle verdens religioner: Det som var umulig for Loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud! (Rom.8,3) Vi har altså en Gud som tar bort skyld og tilgir synd, en Gud som gjerne vil vise miskunn. All kristen forkynnelse på ta sitt utgangspunkt i Guds gave til oss. Vi må begynne ved nådens trone.

Hvor er det mulig å finne en nådig Gud? Vi vet at spørsmålet om soning og tilgivelse står sentralt i de fleste religioner. Men det er mennesket selv som må skaffe tilveie grunnlaget for tilgivelsen. Gjennom ofringer og askese, botsøvelser og pilgrimsreiser, er det kanskje mulig å tilfredsstille gud.

Evangeliet handler om den Gud som allerede er tilfredsstilt. Guds nåde er uten grenser. ”Han gjør ikke med oss etter våre synder og lønner oss ikke etter vår misgjerninger.” Både den som står i en bunnløs gjeld og er ribbet for alt og den som i det ytre er prektig og rik på gode gjerninger, er ønsket velkommen inn til festen i Guds rike!

Gud tar oss og vår synd alvorlig, derfor vil han holde oppgjør med oss. Og så lyder ordet om syndenes forlatelse også i dag: Jesus Kristus vil redde alle som vender om og bekjenner sine synder og tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige.

This entry was posted in Andakter and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply